Algemene Voorwaarden RoomEasy - Woningaanbieders

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende termen, met hoofdletters aangeduid en al dan niet vervoegd in enkel- c.q. meervoud, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. RoomEasy: RoomEasy VOF, de gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden, gevestigd aan Lingestraat 25, 6826AK te Arnhem, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 74387057.
 2. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon, althans in het kader van de Gebruiksovereenkomst handelend als aanbieder van woonruimte, met wie RoomEasy een Gebruiksovereenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Gebruiksovereenkomst: de tussen de Gebruiker en RoomEasy tot stand gekomen overeenkomst waarmee RoomEasy zich heeft verbonden tot het in gebruik geven van het Platform, met welke Platform de Gebruiker onder meer woonruimte kan aanbieden en met potentiële huurders in contact kan treden.
 4. Platform: de website van RoomEasy dan wel de mobiele applicatie “RoomEasy” waarvan de Gebruiker in het kader van de Gebruiksovereenkomst gebruik kan maken door daarop zijn aanbod van woonruimte te openbaren, waarmee vervolgens matches als bedoeld in artikel 3.3 tussen de Gebruiker en potentiële huurders tot stand kunnen komen en met potentiële huurders in contact kan worden getreden, e.e.a. overeenkomstig de mogelijkheden en beperkingen van dat Platform.
 5. Profiel: het account van de Gebruiker op het Platform waarop zijn aanbod van woonruimte wordt geplaatst en dat wordt gebruikt om dit aanbod middels het Platform aan potentiële huurders voor te stellen.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk aan de Gebruiker gericht aanbod van RoomEasy en iedere tot stand gekomen Gebruiksovereenkomst.
 2. Voordat de Gebruiker van het Platform gebruik kan maken, is registratie vereist overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.
 3. Voordat de Gebruiksovereenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze gebruiksvoorwaarden aan de Gebruiker beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze voorwaarden kunnen worden opgeslagen op het apparaat van de Gebruiker. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Gebruiksovereenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar deze gebruiksvoorwaarden voor de Gebruiker inzichtelijk zijn, bijvoorbeeld op de website van RoomEasy.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  OVER HET PLATFORM, REGISTRATIE & INHOUD VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST

 1. Het gebruik van het Platform wordt aangeboden aan aanbieders en potentiële huurders van woonruimte. Het aanbod van RoomEasy is in beginsel voorbehouden aan aanbieders van woonruimte die ter zake niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals makelaars, doch staat het aanbod van RoomEasy ook open voor studentenhuisvestingsorganisaties. RoomEasy behoudt zich te allen tijde het recht voor een registratie van de Gebruiker ongedaan te maken indien, ter zijner beoordeling, sprake is van een Gebruiker die in zodanige hoedanigheid optreedt waarvoor het Platform naar zijn oordeel niet is bestemd. RoomEasy is voorts gerechtigd het Profiel te deactiveren dan wel de Gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien het aanbod van woonruimte van de Gebruiker, naar het oordeel van RoomEasy, strijdt met het aanbod van woonruimte waarvoor het Platform naar het oordeel van RoomEasy is bestemd.
 2. De Gebruiker registreert zich op het Platform middels het daarop vermelde inschrijfformulier dan wel via Facebook. In geval van registratie middels het inschrijfformulier, dient de Gebruiker alle daarbij gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. In geval van registratie via Facebook, zal vanuit Facebook de profielinformatie van de Gebruiker wordt afgeleid en op het Platform wordt geïmporteerd.
 3. De Gebruiker dient op de daartoe voorgeschreven wijze, zijn aanbod van woonruimte op zijn Profiel te plaatsen aan de hand van het uploaden van foto’s van de woonruimte en beschrijvingen van de woonruimte. Potentiële huurders kunnen aan de hand van hun zoekinstellingen bepalen in welke woonruimte, binnen welke plaats of straal, zij geïnteresseerd zijn. De Gebruiker ontvangt notificaties van likes van potentiële huurders die geïnteresseerd zijn in het woningaanbod van de Gebruiker. De Gebruiker kan vervolgens het profiel van de potentiële huurder die zijn aanbod heeft geliket, liken, waarna de Gebruiker en de betreffende potentiële huurder met elkaar kunnen chatten via het Platform indien sprake is van een match. Onder match wordt verstaan de situatie dat de potentiële huurder over voldoende tegoed op zijn “RoomEasy-profiel” beschikt op het moment dat sprake is van een wederzijdse like tussen de potentiële huurder en de Gebruiker.
 4. Na het doorlopen van de registratieprocedure als bedoeld in lid 2, ontvangt de Gebruiker een e-mail ter bevestiging van de registratie, op welk moment de Gebruiksovereenkomst tot stand is gekomen.
 5. Na totstandkoming van de Gebruiksovereenkomst dient de Gebruiker ten aanzien van de door hem aan te bieden woonruimte alle gevraagde verplichte gegevens op te geven, waaronder mede begrepen: dusdanig duidelijke foto’s en een beschrijving van de woonruimte dat woningzoekers zich een goed oordeel over het woningaanbod kunnen vormen. Voorts dient de Gebruiker daarbij het vestigingsadres van de woonruimte op te geven, alsmede de gevraagde huurprijs. Bij de gevraagde huurprijs dient uitdrukkelijk te worden vermeld of deze prijs inclusief dan wel exclusief bijkomende kosten, zoals servicekosten en kosten van gas, water en licht is. Potentiële huurders dienen middels het woningaanbod op het Platform een zo nauwkeurig mogelijke opgave te krijgen van de prijs- en kostenfactoren die in verband met de huur van de woonruimte zullen bestaan.
 6. RoomEasy verbindt zich uitsluitend tot de exploitatie van het Platform die uitsluitend voorziet in mogelijkheden om het voor de Gebruiker en potentiële huurders mogelijk te maken met elkaar in contact te treden en is geen partij bij (de totstandkoming van) eventuele huurovereenkomsten tussen de Gebruiker en (potentiële) huurders. RoomEasy kan voorts niet garanderen dat de Gebruiker werkelijk een geschikte huurder voor zijn woonruimte vindt.
 7. De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem middels het Platform geopenbaarde content. RoomEasy is niet gehouden zich te vergewissen van de inhoud van het geplaatste woningaanbod en de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door de Gebruiker aan RoomEasy verstrekte gegevens. De Gebruiker vrijwaart RoomEasy van alle aanspraken van derden (waaronder (potentiële) huurders) ter zake.

ARTIKEL 4. |  DUUR VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST

 1. Het gebruik van het Platform is kosteloos. De Gebruiker kan voor onbepaalde tijd van het Platform gebruik maken totdat hij zijn registratie ongedaan maakt. De Gebruiker is dan ook te allen tijde in staat zijn registratie ongedaan te maken.
 2. RoomEasy is te allen tijde gerechtigd de exploitatie van het Platform te staken zonder jegens de Gebruiker gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.
 3. Behoudens de beperkingen als vermeld in deze gebruiksvoorwaarden, zal RoomEasy gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomst het Platform voor gebruik ter beschikking houden van de Gebruiker. Door het eindigen van de Gebruiksovereenkomst wordt het Profiel van de Gebruiker niet langer middels het Platform weergegeven. RoomEasy is gerechtigd het Profiel gedurende een redelijke termijn na eindigen van de Gebruiksovereenkomst ongepubliceerd beschikbaar te houden, maar is hiertoe niet verplicht. Na het eindigen van de Gebruiksovereenkomst rust op RoomEasy geen enkele bewaarplicht ten aanzien van de door de Gebruiker middels het Platform geopenbaarde content, uitgewisselde chatberichten en anderszins door de Gebruiker aan RoomEasy verstrekte gegevens.

ARTIKEL 5. |  VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

 1. Eventueel door RoomEasy verstrekte inloggegevens voor toegang tot het Platform, dienen door de Gebruiker strikt geheim te worden gehouden. Alle handelingen die op het Profiel van de Gebruiker worden verricht, worden de Gebruiker toegerekend.
 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan meerdere profielen op het Platform aan te maken.
 3. Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt niet-limitatief bedoeld, verstaan: het opzettelijk middels het Platform invoeren van incorrecte en misleidende informatie, het inbreuk maken op de software en technische systemen van RoomEasy en het ten aanzien van het Platform opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten.
 4. Het is de Gebruiker verboden pogingen te ondernemen om in verband met het Platform gebruikte software te decompileren of na te maken, deze op enige andere wijze te manipuleren of software te ontwikkelen die een inbreuk maakt op de door RoomEasy gebruikte software.
 5. Het is de Gebruiker verboden om ongevraagde berichten (SPAM) middels de systemen van RoomEasy te versturen.
 6. RoomEasy behoudt zich het recht voor om op grond gewichtige redenen de door de Gebruiker geopenbaarde content te weigeren of te verwijderen dan wel het Profiel van de Gebruiker te deactiveren dan wel de Gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, in geval de Gebruiker in strijd handelt met enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden en in het bijzonder het bepaalde in de vorige leden van dit artikel.

ARTIKEL 6. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van RoomEasy, is RoomEasy nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade door de Gebruiker geleden in verband met het gebruik van het Platform. In het bijzonder draagt RoomEasy geen aansprakelijkheid voor schade als bedoeld in de volgende leden van dit artikel en het overige dat omtrent aansprakelijkheid in deze gebruiksvoorwaarden is bepaald.
 2. RoomEasy is niet in staat de identiteit van potentiële huurders die mede van het Platform gebruik maken met zekerheid vast te stellen. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inachtneming van de hierbij vereiste zorgvuldigheid.
 3. RoomEasy bepaalt aan de hand van verschillende variabelen, althans naar eigen inzicht, welke woonruimte aan welke potentiële huurders wordt voorgesteld. De Gebruiker kan zich er jegens RoomEasy niet op beroepen dat andere Gebruikers geschiktere potentiële huurders krijgen voorgesteld dan de Gebruiker zelf en dat ter zake enige aansprakelijkheid op RoomEasy rust of dat de Gebruiker aanspraak maakt op enige andere compensatie.
 4. RoomEasy draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de middels het Platform geopenbaarde content, zowel met betrekking tot het woningaanbod van de Gebruiker als de profielen van potentiële huurders. RoomEasy aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van het Platform geopenbaarde en uitgewisselde gegevens.
 5. RoomEasy draagt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet naleven door de Gebruiker van de verplichtingen uit deze gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker vrijwaart RoomEasy van alle aanspraken van potentiële huurders en overige derden ter zake.
 6. RoomEasy is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens voor toegang tot het Platform.
 7. RoomEasy stelt slechts advertentieruimte ter beschikking van de Gebruiker en is op geen enkele wijze betrokken bij de transacties tussen de Gebruiker en potentiële huurders. Elke aansprakelijkheid van RoomEasy ter zake is uitgesloten.
 8. RoomEasy spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van het Platform te optimaliseren. Echter kan RoomEasy niet garanderen dat het Platform onbeperkt beschikbaar is en dat alle voorzieningen van het Platform steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van RoomEasy ter zake is uitgesloten.
 9. RoomEasy is te allen tijde bevoegd het Platform al dan niet tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit om welke reden dan ook wenselijk wordt geacht. In geval van tijdelijke buitengebruikstelling geschiedt dit bijvoorbeeld in verband met onderhoud, aanpassing of verbetering van het Platform of de servers van RoomEasy of derden. Elke aansprakelijkheid van RoomEasy in verband met buitengebruikstelling van het Platform als bedoeld in dit lid, is uitgesloten.

10. Alle vorderingen en verweren jegens RoomEasy verjaren door verloop van één jaar.

ARTIKEL 7. |  PRIVACY

Alle aan RoomEasy verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld conform de geldende privacywetgeving. RoomEasy zal tussen de Gebruiker en potentiële huurders uitgewisselde chatberichten niet inzien. Behoudens ondubbelzinnige voorafgaande instemming van de Gebruiker en behoudens de overige wettelijke grondslagen voor rechtmatige gegevensverwerking, zal RoomEasy persoonsgegevens van de Gebruiker uitsluitend verwerken voor de uitvoering van de Gebruiksovereenkomst en voor de behandeling van de registratie van de Gebruiker. De Gebruiker stemt ermee in dat RoomEasy persoonsgegevens van de Gebruiker in anonieme vorm mag verzamelen en intern mag verwerken voor analytische doeleinden en ter verbetering van het Platform.

ARTIKEL 8. |  INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op het Platform, waaronder mede begrepen de vormgeving, werking, beelden en teksten afkomstig van RoomEasy, behoren toe aan RoomEasy, voor zover deze rechten niet bij derden rusten. Het is de Gebruiker verboden dit materiaal te verveelvoudigen, te reproduceren of op enige andere wijze te gebruiken dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het normale gebruik van het Platform.

ARTIKEL 9. |  VRAGEN EN KLACHTEN

 1. Voor vragen en klachten over het gebruik van het Platform en in verband met de Gebruiksovereenkomst als zodanig, kan de Gebruiker op de daartoe voorgeschreven wijze contact opnemen met RoomEasy. Dit geschiedt middels het ticketsysteem op het Platform. Vragen en klachten worden zo spoedig mogelijk na ontvangst daarvan beantwoord c.q. behandeld. Indien niet binnen veertien dagen na ontvangst van de vraag of klacht inhoudelijk kan worden geantwoord, ontvangt de Gebruiker binnen die termijn een bevestiging van ontvangst vergezeld met de mededeling binnen welke termijn de Gebruiker alsnog een inhoudelijke reactie zal ontvangen. Redelijkerwijs niet relevante vragen en klachten over het gebruik van het Platform c.q. in verband met de Gebruiksovereenkomst als zodanig, zullen door RoomEasy niet in behandeling worden genomen.
 2. Indien een klacht over RoomEasy, ingediend door een Gebruiker, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Gebruiker het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 10. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Gebruiksovereenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien tussen partijen een juridisch geschil mocht ontstaan, zijn partijen, alvorens een beroep te doen op de rechter, verplicht zich optimaal in te spannen om dat geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van RoomEasy aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 4. De Nederlandstalige versie van de onderhavige voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de daarin vermelde bedingen.