Algemene Voorwaarden RoomEasy - Woningzoekers

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende termen, met hoofdletters aangeduid en al dan niet vervoegd in enkel- c.q. meervoud, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. RoomEasy: RoomEasy BV, de gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden, gevestigd aan Eendekooi 14, 5151RL te Drunen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 65416708.
 2. Gebruiker: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in verband met het gebruik van het Platform aangemerkt als woningzoekende en potentiële huurder van een Kamer, met wie RoomEasy een Gebruiksovereenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Gebruiksovereenkomst: de tussen de Gebruiker en RoomEasy tot stand gekomen overeenkomst waarmee RoomEasy zich heeft verbonden tot het in gebruik geven van het Platform, met welke Platform de Gebruiker onder meer Kamers kan liken en tegen betaling van Credits in contact kan komen met verhuurders van Kamers.
 4. Kamers: alle middels het Platform te huur aangeboden woonruimte, waaronder niet slechts kamers en studio’s, maar ook andere woonruimte moet worden verstaan.
 5. Platform: de website van RoomEasy dan wel de mobiele applicatie “RoomEasy” waarvan de Gebruiker in het kader van de Gebruiksovereenkomst gebruik kan maken door daarop zijn Profiel te openbaren en waarmee de Gebruiker Kamers kan zoeken en liken en met de verhuurders daarvan in contact kan treden, e.e.a. overeenkomstig de mogelijkheden en beperkingen van dat Platform.
 6. Match: de situatie waarin een bepaalde verhuurder via het Platform kan chatten met de Gebruiker nadat de Gebruiker het aanbod van een Kamer van de betreffende verhuurder liket en de verhuurder het Profiel van de Gebruiker liket, onder de voorwaarde dat de Gebruiker daarvoor over voldoende tegoed aan Credits beschikt.
 7. Credits: het door de Gebruiker aangeschafte tegoed om Matches te kunnen realiseren.
 8. Profiel: het account van de Gebruiker op het Platform dat wordt gebruikt om hem middels het Platform aan verhuurders voor te stellen.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk aan de Gebruiker gericht aanbod van RoomEasy en iedere tot stand gekomen Gebruiksovereenkomst.
 2. Voordat de Gebruiker van het Platform gebruik kan maken, is registratie vereist overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.
 3. Voordat de Gebruiksovereenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze gebruiksvoorwaarden aan de Gebruiker beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze voorwaarden kunnen worden opgeslagen op het apparaat van de Gebruiker. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Gebruiksovereenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar deze gebruiksvoorwaarden voor de Gebruiker inzichtelijk zijn, bijvoorbeeld op de Website.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  OVER HET PLATFORM, REGISTRATIE & INHOUD VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST

 1. Het gebruik van het Platform wordt aangeboden aan partijen die middels het Platform te huren Kamers willen zoeken en verhuurders van Kamers. De Gebruiker registreert zich op het Platform middels het daarop vermelde inschrijfformulier dan wel via Facebook. In geval van registratie middels het inschrijfformulier, dient de Gebruiker alle daarbij gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. In geval van registratie via Facebook, zal vanuit Facebook de profielinformatie van de Gebruiker wordt afgeleid en op het Platform wordt geïmporteerd.
 2. De Gebruiker kan aan de hand van zijn zoekinstellingen op zijn Profiel bepalen in welke Kamers, binnen welke plaats of straal, hij geïnteresseerd is. De Gebruiker krijgt vervolgens Kamers voorgesteld die mogelijk voor hem interessant zijn. Deze Kamers kan de Gebruiker liken. Van een dergelijke like wordt de betreffende verhuurder middels het Platform in kennis gesteld, waarna deze op zijn beurt de keuze heeft het Profiel van de Gebruiker al dan niet te liken. Indien de verhuurder het Profiel van de Gebruiker liket, komt een Match tot stand, is de Gebruiker daarvoor een Credit aan RoomEasy verschuldigd en kunnen de Gebruiker en de betreffende verhuurder met elkaar chatten via het Platform.
 3. Credits worden reeds afgeschreven op het moment dat de Gebruiker de Kamer liket en worden gerestitueerd indien de betreffende verhuurder het Profiel van de Gebruiker uitdrukkelijk niet liket.
 4. Indien de Gebruiker over openstaande Credits beschikt terwijl hij reeds een Kamer heeft gevonden, kan hij dit tegoed, op de daartoe voorgeschreven wijze, overdragen aan een andere op het Platform geregistreerde woonruimtezoekende gebruiker waarna de registratie van de Gebruiker komt te vervallen.
 5. Na het doorlopen van de registratieprocedure als bedoeld in lid 1, ontvangt de Gebruiker een e-mail ter bevestiging van de registratie, op welk moment de Gebruiksovereenkomst tot stand is gekomen.
 6. RoomEasy spant zich in van verhuurders die tevens van het Platform gebruik maken, te verlangen dat zij in het aanbod van de Kamers de gevraagde huurprijs, inclusief eventuele bijkomende kosten, zoals servicekosten vermelden en dat door hen foto’s en beschrijvingen van de Kamers worden geplaatst die voor de Gebruiker een zo nauwkeurig mogelijke en betrouwbare indruk geven van het aanbod van de Kamers. RoomEasy draagt echter geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van door verhuurders in het woningaanbod vermelde gegevens en overige content, zoals foto’s, die daarop betrekking hebben.
 7. RoomEasy verbindt zich uitsluitend tot de exploitatie van het Platform die uitsluitend voorziet in mogelijkheden om het voor verhuurders en Gebruikers mogelijk te maken met elkaar in contact te treden en is geen partij bij (de totstandkoming van) eventuele huurovereenkomsten tussen de Gebruiker en verhuurders. RoomEasy kan voorts niet garanderen dat de Gebruiker werkelijk een geschikte Kamer vindt.
 8. De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem middels het Platform geopenbaarde content. RoomEasy is niet gehouden zich te vergewissen van de inhoud van de door de Gebruiker en verhuurders middels het Platform geopenbaarde gegevens en overige content. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of het woningaanbod van verhuurders juist, volledig, betrouwbaar en rechtmatig is. Elke aansprakelijkheid van RoomEasy ter zake is uitgesloten.

ARTIKEL 4. |  DUUR VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST, PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Het gebruik van het Platform is kosteloos, doch om te kunnen reageren op Kamers en in contact te kunnen treden met verhuurders, dient de Gebruiker over aangeschafte Credits te beschikken. De Gebruiker kan, behoudens het bepaalde in lid 5, voor onbepaalde tijd van het Platform gebruik maken totdat hij zijn registratie ongedaan maakt. De Gebruiker is dan ook te allen tijde in staat zijn registratie ongedaan te maken, echter maakt de Gebruiker ook in dat geval nimmer aanspraak op enige restitutie van reeds door hem verrichte betalingen.
 2. Credits dienen te worden aangeschaft op de daartoe voorgeschreven wijze, via de iTunes Apple Store of Google Play Store. Op het moment dat de Credits voor de Gebruiker beschikbaar komen, kan de Gebruiker Kamers liken en heeft de Gebruiker uitdrukkelijk verklaard dat met zijn voorafgaande toestemming met de nakoming van de overeenkomst is aangevangen en dat hij daarmee afstand heeft gedaan van zijn wettelijke recht van ontbinding. Aangeschafte Credits komen, behoudens het bepaalde in lid 5, dan ook nimmer voor restitutie in aanmerking.
 3. Credits worden niet eerder op het Profiel van de Gebruiker bijgeschreven dan op het moment dat de daarvoor verschuldigde betaling door RoomEasy dan wel de betreffende payment service provider is ontvangen.
 4. Behoudens de beperkingen als vermeld in deze gebruiksvoorwaarden, zal RoomEasy gedurende de looptijd van de Gebruiksovereenkomst het Platform voor gebruik ter beschikking houden van de Gebruiker. Door het eindigen van de Gebruiksovereenkomst wordt het Profiel niet langer middels het Platform weergegeven. RoomEasy is gerechtigd het Profiel gedurende een redelijke termijn na eindigen van de Gebruiksovereenkomst ongepubliceerd beschikbaar te houden, maar is hiertoe niet verplicht. Na het eindigen van de Gebruiksovereenkomst rust op RoomEasy geen enkele bewaarplicht ten aanzien van de door de Gebruiker middels het Platform geopenbaarde content, uitgewisselde chatberichten en anderszins door de Gebruiker aan RoomEasy verstrekte gegevens.
 5. RoomEasy is te allen tijde gerechtigd de exploitatie van het Platform te staken zonder jegens de Gebruiker gehouden te zijn tot schadevergoeding die verder strekt dan restitutie van de prijs van nog niet door de Gebruiker verzilverde Credits. In geval RoomEasy de registratie van de Gebruiker ongedaan maakt, dan wel het Profiel blokkeert als gevolg een inbreuk door de Gebruiker op het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden, zoals voorzien in lid 6 van het volgende artikel, maakt de Gebruiker nimmer aanspraak op enige restitutie van reeds door hem verrichte betalingen.
 6. Ook in het geval als bedoeld in het vorige lid, eerste zin, maakt de Gebruiker geen aanspraak op restitutie van de prijs van niet verzilverde Credits indien hij gedurende zes aaneengesloten maanden geen gebruik van het Platform heeft gemaakt.

ARTIKEL 5. |  VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

 1. Eventueel door RoomEasy verstrekte inloggegevens voor toegang tot het Platform, dienen door de Gebruiker strikt geheim te worden gehouden. Alle handelingen die op het Profiel van de Gebruiker worden verricht, worden de Gebruiker toegerekend.
 2. Het is de Gebruiker niet toegestaan meerdere profielen op het Platform aan te maken.
 3. Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt niet-limitatief bedoeld, verstaan: het opzettelijk middels het Platform invoeren van incorrecte en misleidende informatie, het inbreuk maken op de software en technische systemen van RoomEasy en het ten aanzien van het Platform opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten.
 4. Het is de Gebruiker verboden pogingen te ondernemen om in verband met het Platform gebruikte software te decompileren of na te maken, deze op enige andere wijze te manipuleren of software te ontwikkelen die een inbreuk maakt op de door RoomEasy gebruikte software.
 5. Het is de Gebruiker verboden om ongevraagde berichten (SPAM) middels de systemen van RoomEasy te versturen.
 6. RoomEasy behoudt zich het recht voor om op grond gewichtige redenen de door de Gebruiker geopenbaarde content te weigeren of te verwijderen dan wel het Profiel te deactiveren dan wel de Gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, in geval de Gebruiker in strijd handelt met enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden en in het bijzonder het bepaalde in de vorige leden van dit artikel. In dat verband vindt nimmer enige restitutie van reeds door de Gebruiker verrichte betalingen plaats.

ARTIKEL 6. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van RoomEasy, is RoomEasy nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade door de Gebruiker geleden in verband met het gebruik van het Platform. In het bijzonder draagt RoomEasy geen aansprakelijkheid voor schade als bedoeld in de volgende leden van dit artikel en het overige dat omtrent aansprakelijkheid in deze gebruiksvoorwaarden is bepaald.
 2. RoomEasy is niet in staat de identiteit van verhuurders die mede van het Platform gebruik maken met zekerheid vast te stellen. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inachtneming van de hierbij vereiste zorgvuldigheid.
 3. RoomEasy bepaalt aan de hand van verschillende variabelen, althans naar eigen inzicht, welke Kamers aan welke Gebruikers worden voorgesteld. De Gebruiker kan zich er jegens RoomEasy niet op beroepen dat andere woonruimtezoekende gebruikers die van het Platform gebruik maken, geschiktere Kamers krijgen voorgesteld dan de Gebruiker en dat ter zake enige aansprakelijkheid op RoomEasy rust of dat de Gebruiker aanspraak maakt op enige andere compensatie.
 4. RoomEasy draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de middels het Platform gepubliceerde content, zowel met betrekking tot het profiel van de Gebruiker als het aanbod van Kamers van verhuurders. RoomEasy aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van het Platform geopenbaarde en uitgewisselde gegevens.
 5. RoomEasy draagt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet naleven door de Gebruiker van zijn verplichtingen uit deze gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker vrijwaart RoomEasy van alle aanspraken van verhuurders en overige derden ter zake.
 6. RoomEasy is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens voor toegang tot het Platform.
 7. RoomEasy stelt slechts advertentieruimte ter beschikking van de Gebruiker en is op geen enkele wijze betrokken bij de transacties tussen de Gebruiker en verhuurders. Elke aansprakelijkheid van RoomEasy ter zake is uitgesloten.
 8. RoomEasy spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van het Platform te optimaliseren. Echter kan RoomEasy niet garanderen dat het Platform onbeperkt beschikbaar is en dat alle voorzieningen van het Platform steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van RoomEasy ter zake is uitgesloten.
 9. RoomEasy is te allen tijde bevoegd het Platform tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit wenselijk wordt geacht in verband met onderhoud, aanpassing of verbetering van het Platform of de servers van RoomEasy of derden. Elke aansprakelijkheid van RoomEasy ter zake is uitgesloten.

10. In geval RoomEasy ondanks het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden jegens de Gebruiker toch aansprakelijk is voor enige schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot de totale som van Credits dat door de Gebruiker voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis aan RoomEasy is betaald.

11. Alle vorderingen en verweren jegens RoomEasy verjaren door verloop van één jaar.

ARTIKEL 7. |  PRIVACY

Alle aan RoomEasy verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld conform de geldende privacywetgeving. RoomEasy zal tussen de Gebruiker en verhuurders uitgewisselde chatberichten niet inzien. Behoudens ondubbelzinnige voorafgaande instemming van de Gebruiker en behoudens de overige wettelijke grondslagen voor rechtmatige gegevensverwerking, zal RoomEasy persoonsgegevens van de Gebruiker uitsluitend verwerken voor de uitvoering van de Gebruiksovereenkomst en voor de behandeling van de registratie van de Gebruiker. De Gebruiker stemt ermee in dat RoomEasy persoonsgegevens van de Gebruiker in anonieme vorm mag verzamelen en intern mag verwerken voor analytische doeleinden en ter verbetering van het Platform.

ARTIKEL 8. |  INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op het Platform, waaronder mede begrepen de vormgeving, werking, beelden en teksten afkomstig van RoomEasy, behoren toe aan RoomEasy, voor zover deze rechten niet bij derden rusten. Het is de Gebruiker verboden dit materiaal te verveelvoudigen, te reproduceren of op enige andere wijze te gebruiken dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het normale gebruik van het Platform.

ARTIKEL 9. |  VRAGEN EN KLACHTEN

 1. Voor vragen en klachten over het gebruik van het Platform en in verband met de Gebruiksovereenkomst als zodanig, kan de Gebruiker op de daartoe voorgeschreven wijze contact opnemen met RoomEasy. Dit geschiedt middels het ticketsysteem op het Platform. Vragen en klachten worden zo spoedig mogelijk na ontvangst daarvan beantwoord c.q. behandeld. Indien niet binnen veertien dagen na ontvangst van de vraag of klacht inhoudelijk kan worden geantwoord, ontvangt de Gebruiker binnen die termijn een bevestiging van ontvangst vergezeld met de mededeling binnen welke termijn de Gebruiker alsnog een inhoudelijke reactie zal ontvangen. Redelijkerwijs niet relevante vragen en klachten over het gebruik van het Platform c.q. in verband met de Gebruiksovereenkomst als zodanig, zullen door RoomEasy niet in behandeling worden genomen.
 2. Indien een klacht over RoomEasy niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Gebruiker het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 10. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Gebruiksovereenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien tussen partijen een juridisch geschil mocht ontstaan, zijn partijen, alvorens een beroep te doen op de rechter, verplicht zich optimaal in te spannen om dat geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van RoomEasy aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 4. De Nederlandstalige versie van de onderhavige voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de daarin vermelde bedingen.