PRIVACY POLICY ROOMEASY VOF 

RoomEasy VOF respecteert de privacy van alle gebruikers van de website van RoomEasy VOF en de mobiele applicatie genaamd “RoomEasy VOF” (hierna: gezamenlijk aangeduid als “het platform”). RoomEasy VOF acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. RoomEasy VOF staat er dan ook voor in dat de door hem verkregen persoonsgegevens door hem vertrouwelijk worden behandeld conform de toepasselijke privacywetgeving.

Deze privacy policy geldt met nadruk niet voor websites en online platformen van derden waarnaar op het platform wordt verwezen of die verwijzen naar (het platform van) RoomEasy VOF. Door akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze privacy policy, geeft de gebruiker toestemming aan RoomEasy VOF om zijn persoonsgegevens te mogen verwerken overeenkomstig het bepaalde in deze privacy policy.

RoomEasy VOF past deze privacy policy mogelijk van tijd tot tijd aan. Als RoomEasy VOF  wijzigingen in deze privacy policy doorvoert, zal hij de gebruiker daarvan voorafgaand in kennis stellen, tenzij de wijziging van ondergeschikte betekenis is. RoomEasy VOF raadt de gebruiker dan ook aan om deze privacy policy op eigen initiatief tussentijds te raadplegen zodat hij steeds volledig op de hoogte is van de verwerking van persoonsgegevens door RoomEasy VOF en het beschermen van zijn eigen privacy.

In het vervolg van deze privacy policy wordt verstaan onder:

  1. Platform: de mobiele applicatie “RoomEasy” dan wel de website van RoomEasy.
  2. Persoonsgegeven: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
  3. Gebruiker: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, in de zin van deze privacy policy: elke gebruiker van het platform.
  4. Verwerken van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Welke persoonsgegevens worden door RoomEasy VOF voor welke doeleinden verwerkt?

RoomEasy VOF verwerkt persoonsgegevens die de gebruiker zelf aan RoomEasy VOF verschaft, zoals de persoonsgegevens die bij de registratie op het platform middels het inschrijfformulier worden opgegeven of via Facebook worden geïmporteerd, alsook persoonsgegevens die na de registratie op het profiel van de gebruiker kunnen worden toegevoegd of gewijzigd. Dit kunnen persoonsgegevens betreffen zoals de naam, geboortedatum, woonplaats, persoonlijke beschrijvingen en gewoonten, (profiel)foto’s, (profiel)foto’s van Facebook en Instagram, het e-mailadres, de vriendenlijst van de gebruiker uit Facebook en Instagram en likes en events vanuit Facebook. Deze persoonsgegevens worden verwerkt om de functionaliteiten van het platform aan de gebruiker beschikbaar te stellen, met andere woorden om de overeenkomst tot gebruik van het platform tussen de gebruiker en RoomEasy VOF uit te voeren. In dit verband worden profielgegevens van de gebruiker aan andere gebruikers van het platform getoond en kunnen gebruikers onderling chatberichten uitwisselen. De inhoud van deze chatberichten wordt door RoomEasy VOF niet ingelezen of aan derden beschikbaar gesteld. Daarnaast wordt de gebruiker middels notificaties, via het platform dan wel per e-mail, geïnformeerd over matches, likes van medegebruikers en (nieuws- of update)berichten van RoomEasy VOF. De gebruiker kan notificaties uit- en inschakelen door de notificatie-instellingen onder zijn account te wijzigen dan wel zich op de in de e-mails van RoomEasy VOF voorgeschreven wijze voor de notificaties af te melden. Voorts kan de gebruiker via het contactformulier van RoomEasy VOF vragen stellen of klachten indienen. De in dat verband door de gebruiker opgegeven persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor de behandeling van de vraag dan wel klacht.

Verstrekking aan derden anders dan in verband met de uitvoering van de gebruiksovereenkomst tussen RoomEasy VOF en de gebruiker

Door gebruik van het platform door gebruikers, is RoomEasy VOF in staat data te verzamelen die inzicht geeft in voorkeuren, trends en ontwikkelingen in een bepaald gebied of een bepaalde regio. Deze data biedt voor overheids- en commerciële instellingen relevante informatie, welke data RoomEasy VOF met deze derden kan delen. De gebruiker stemt ermee in dat RoomEasy VOF de middels het platform verzamelde persoonsgegevens, waaronder de naam, het e-mailadres, de geboortedatum en het geslacht van de gebruiker ter beschikking mag stellen aan de bedoelde derden. Deze derden zullen op hun beurt gebonden zijn aan de wettelijke voorschriften van verwerking van persoonsgegevens, waarop RoomEasy BV geen invloed kan uitoefenen en waarvoor RoomEasy VOF geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.

Statistieken, onderzoek en verbetering

Persoonsgegevens worden tevens gebruikt om algemene gebruiksgegevens ten aanzien van het platform bij te houden. In dit kader kunnen met name het IP-adres van het apparaat van de gebruiker, het tijdstip van de sessie en de gegevens die het apparaat van de gebruiker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van gebruiks- en klikgedrag op het platform. RoomEasy VOF maakt hierbij gebruik van de programmatuur Google Analytics en mogelijk Hotjar en Optimizely. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van de gebruiker, overgebracht naar de partijen die deze programmatuur exploiteren. Deze partijen kunnen persoonsgegevens aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens deze partijen verwerken. RoomEasy VOF heeft hier geen invloed op. RoomEasy VOF kan met de statistische analyses de werking en functionaliteiten van het platform verbeteren en/of uitbreiden. De in dit verband te verwerken persoonsgegevens worden zoveel mogelijk anoniem verwerkt en worden nimmer gebruikt om persoonlijk identificeerbare informatie van de gebruiker te verzamelen.

Cookies

De gebruiker kan zijn cookie-instellingen op zijn apparaat wijzigen of uitschakelen. Indien de gebruiker dit doet, is het evenwel mogelijk dat hij niet van alle functionaliteiten van het platform gebruik kan maken.

Wettelijke grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen uitsluitend door RoomEasy VOF worden verwerkt, waaronder aldus mede begrepen het aan derden verstrekken, indien:

-      de gebruiker toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden, onder meer zoals voorzien in deze privacy policy;

-      de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is, of om op verzoek van de gebruiker vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

-      de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op RoomEasy rust;

-      de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de gebruiker of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;

-      de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van RoomEasy of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de gebruiker die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Persoonsgegevens worden door RoomEasy VOF slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. RoomEasy VOF  treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn. Persoonsgegevens worden door RoomEasy VOF niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Bij de beoordeling of een verwerking onverenigbaar is als bedoeld in de vorige zin, houdt RoomEasy VOF in elk geval rekening met:

-      de verwantschap tussen het doel van de beoogde verwerking en het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen;

-      de aard van de betreffende persoonsgegevens;

-      de gevolgen van de beoogde verwerking voor de gebruiker;

-      de wijze waarop de persoonsgegevens zijn verkregen, en;

-      de mate waarin jegens de gebruiker wordt voorzien in passende waarborgen.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door RoomEasy VOF niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de gebruiker te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

RoomEasy VOF legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Rechten van de gebruiker

De gebruiker heeft het recht om RoomEasy VOF te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van zijn persoonsgegevens alsook om beperking van de hem betreffende verwerking. Voorts heeft de gebruiker het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft hij het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op verkregen toestemming van de gebruiker, heeft hij te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval de gebruiker in een ander land dan Nederland is gevestigd, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Inzicht in persoonsgegevens

De gebruiker kan contact opnemen met RoomEasy VOF voor het inzien van zijn persoonsgegevens, tenzij RoomEasy VOF op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens niet gehouden is deze inzage te verschaffen. RoomEasy VOF kan hiervoor een vergoeding van kosten in rekening brengen.

Indien zijn persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt, dan kan de gebruiker RoomEasy VOF verzoeken om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de wet worden behandeld.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy kan de gebruiker contact opnemen met RoomEasy VOF. RoomEasy VOF helpt de gebruiker graag indien hij vragen heeft over zijn persoonsgegevens die door RoomEasy VOF worden verwerkt of indien hij de door hem opgegeven persoonsgegevens wil wijzigen of verwijderen.

 

RoomEasy VOF

Lingestraat 25

6826 AK Arnhem

E-mailadres: info@roomeasy.nl